Tel:092-632-6748

ONE POING JAPANESE LESSON 1

はじめまして 私はジョイです。
HAJIMEMASHITE WATASHI WA JOY DESU.

JAPANESE
ENGLISH
はじめまして。
HAJIMEMASHITE.
How do you do?
私はジョイです。
WATASHI WA JYOI DESU.
I'm Joy.
イギリスから来ました。
IGIRISU KARA KIMASHITA.
I'm from England.
よろしくお願いします。
YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
Nice to meet you.

 

■GRAMMAR POINT
When you introduce yourself, you say Watashi wa _(YOUR NAME)_ desu. This means “I am _(YOUR NAME)_ .”

To use the past tense, change ––masu form of a verb to ––mashita
Ex. kimasu (come) → kimashita (came), ikimasu (go) → ikimashita (went)

ONE POING JAPANESE LESSON 2

それは何ですか。
SORE WA NAN DESU KA?

NAME
JAPANESE
ENGLISH
中山
NAMAYAMA
ジョイさん、
これがあなたの名刺です。
JOY-SAN,
KORE GA ANATA NO MEISHI DESU.
Joy...
These are your business cards.
ジョイ
JOY
ありがとうございます。
それは何ですか。
ARIGATOU GOZAIMASU.
SORE HA NAN DESU KA?
Thank you very much.
What is that?
中山
NAMAYAMA
これは社員証です。
KORE WA SHAINSHOU DESU.
This is a staff identity card.

 

■GRAMMAR POINT
To say the name of something : Kore wa _______ desu. = “This is _______.”

To ask the name of something : _______ wa nan desu ka。= “What is _______ ?”

Ko-so-a-do kotoba
Ko-so-a-do kotoba consist of words with the initial letters of the demonstrative pronouns kore, sore and are, and the interrogative pronoun dore, which means “which.” Kotoba means “words.” The Ko-so-a-do kotoba used to express location are koko meaning “here”, soko meaning “there”, asoko meaning “over there” and doko meaning “where?”

ONE POING JAPANESE LESSON 3

はい、わかりました。
HAI, WAKARIMASHITA.

NAME
JAPANESE
ENGLISH
中山
NAMAYAMA
ジョイさん、ちょっといいですか。
JOY-SAN,TYOTTO II DESUKA?
Joy, do you have a momment?
ジョイ
JOY
はい。
HAI.
Yes.
中山
NAMAYAMA
今日、これから会議があります。
出て下さい。
KYOU, KOREKARA KAIGI GA ARIMASU.
DETE KUDASAI.
Today, there's a meeting right now.
Please attend it.
ジョイ
JOY
はい、わかりました。
場所はどこですか。
HAI, WAKARIMASHITA.
BASHYO HA DOKO DESUKA?
Yes, I understand.
Where is it being held?

 

■GRAMMAR POINT
The negative form of a verv is made by changing the _______masu ending to _______masen.
Ex. kimasu (come) → kimasen (not come)

_______wa doko desu ka? = "Where is _______?"


 

↑ PAGE TOP