Tel:092-632-6748

ONE POING JAPANESE NO.1

はじめまして 私はジョイです
HAJIMEMASHITE WATASHI WA JOY DESU

JAPANESE
ENGLISH
はじめまして。
HAJIMEMASHITE.
How do you do?
私はジョイです。
WATASHI WA JYOI DESU.
I'm Joy.
イギリスから来ました。
IGIRISU KARA KIMASHITA.
I'm from England.
よろしくお願いします。
YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
Nice to meet you.

 

■GRAMMAR POINT
 When you introduce yourself, you say Watashi wa ____ desu. This means “I am _____.”
 To use the past tense, change ––masu form of a verb to ––mashita
Ex. kimasu (come) → kimashita (came), ikimasu (go) → ikimashita (went)

 

↑ PAGE TOP